شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
درد و دل و شوخي و.....

پيام‌هاي اتاق

ساعت ویکتوریا
+ *و عمق "عشق" . هيچگاه شناخته نمي شود . مگر در زمان . فراق...* جبران_خليل_جبران@};-
چراغ جادو
گروه من و تو
vertical_align_top