شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
درد و دل و شوخي و.....

پيام‌هاي اتاق

تسبیح دیجیتال
+ شايد چون....... شايد....... تو بگو دليلشو دليلي داري براي گفتن؟ براي رفتن . براي شکستن يه احساس . يه باوري که ترک برداشت..... شايد ندونستن دليلش برام بهتر باشه
تسبیح دیجیتال
گروه من و تو
vertical_align_top